Taisyklės

Jeigu Jūs jau naudojatės  CAPITAL APDAILA EXPRESS  paslaugomis, vadinasi, Jūs perskaitėte ir sutikote su šiomis taisyklėmis. Portalas yra nuolatos naujinamas ir pildomas naujomis funkcijomis ir paslaugomis, todėl atitinkamai naujinamos ir šios taisyklės. Jeigu turite klausimų dėl CAPITAL APDAILA EXPRESS taisyklių, susisiekite su mumis el.paštu express@capital.lt

Bendrosios nuostatos

 1. Portalas capitalapdailaexpress.lt (www.cax.lt ) priklauso juridiniam asmeniui UAB “Capital Realty”, kurio registracijos adresas yra Saltoniškių g. 12-2, Vilnius (toliau – Teisių turėtojas). Teisių turėtojas sudarė frančizės sutartį su UAB „Capital Apdaila“, kurio registracijos adresas yra Saltoniškių g. 12-2, (toliau – Paslaugų teikėjas), taip suteikdamas teisę Naudotojui administruoti, valdyti ir naudotis capitalapdailaexpress.lt verslo tikslais.

Šis dokumentas yra sutartis (toliau – Sutartis) tarp UAB „Capital Apdaila“ ir Jūsų (toliau – Lankytojas, Registruotas lankytojas, Paslaugų teikėjas) dėl naudojimosi Portalu capitalapdailaexpress.lt .

 1. Šiame dokumente vartojamos sąvokos:
  1. Portalas – paslaugų, prekių paieškos ir reklamos interneto svetainė capitalapdailaexpress.lt interneto svetainės adresas capitalapdailaexpress.lt arba www.cax.lt );
  2. Teisių turėtojas – portalo ir mobiliosios aplikacijos savininkas
  3. Paslaugos teikėjas – portalo ir mobiliosios aplikacijos valdytojas.
  4. Mobilioji aplikacija – paslaugų, prekių paieškos ir reklamos mobilioji aplikacija Capital Apdaila Express arba CAX. Visos taisyklės susijusios su Portalu yra taikomos ir Mobiliajai aplikacijai.
  5. Portalo paslaugos – paslaugų paieškos ir reklamos paslaugos, kurias teikia Paslaugų teikėjas Portale;
  6. Asmuo – fizinis ar juridinis asmuo (juridinio asmens atstovas: savininkas, akcininkas, direktorius ar kitas juridinio asmens įgaliotas asmuo);
  7. Lankytojas – neužsiregistravęs Portale Asmuo, turintis teisę peržiūrėti informaciją, patalpintą Portale;
  8. Registruotas lankytojas – užsiregistravęs Portale asmuo užsakymo pateikimo metu ar užsiregistravęs prieš pateikiant užsakymą.
  9. Meistras – fizinis ar juridinis asmuo, vykdantis Capital Apdaila Express paslaugą.

 

 1. Naudodamasi(-s) Portalu ar Mobiliąja aplikacija Jūs patvirtinate, kad esate susipažinęs(-usi) su šios Sutarties sąlygomis ir taisyklėmis (toliau – Taisyklės), sutinkate su jomis ir įsipareigojate jų laikytis. Naudojimasis Portalu ar Mobiliąja aplikacija, šių Taisyklių prasme, apima bet kokių veiksmų atlikimą Jums prisijungus prie Portalo ar Mobiliosios aplikacijos ir naudojantis interneto ryšiu. Jūs, bet kokiu būdu ir forma naudodamasi(-s) Portalu ar ar Mobiliąja aplikacija, besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigojate laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei Jūs nesutinkate besąlygiškai bei neatšaukiamai laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, Jūs neturite teisės naudotis Portalu ar Mobiliąja aplikacija.
 2. Portale pateikiama informacija jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma: Teisių turėtojo ar Paslaugų teikėjopatarimu ar reikalavimu pirkti Paslaugų teikėjo siūlomą paslaugą / prekę, taip pat Paslaugų teikėjo rekomendavimu, nebent Teisių turėtojas aiškiai praneša priešingai.
 3. Taisyklės gali būti keičiamos bet kuriuo metu, apie tai informuojant Asmenis pačiame Portale. Pakeistos Taisyklės įsigalioja nuo jų paskelbimo Portale.
 4. Portalas yra valdomas Paslaugų teikėjo, kuris nustato, keičia, apriboja Asmenų registraciją, naudojimosi Portalu taisykles, sąlygas bei tvarką.
 5. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa iš dalies arba visai negaliojančia nuostata, ji nedaro negaliojančių likusių Taisyklių nuostatų.

Portalo teikiamos paslaugos ir naudojimasis jomis

 1. Portalas teikia paslaugų ir prekių paieškos, reklamos bei su tuo susijusias paslaugas.
 2. Naudojimasis Portalo paslaugomis reiškia sutikimą gauti įvairius informacinius apie CAPITALAPDAILAEXPRESS.LT portalo techninius ir funkcinius atnaujinimus, taip pat Portalo veiklai svarbius pasikeitimus (pavyzdžiui, taisyklių, apmokėjimo sąlygų, Paslaugų teikėjo duomenų pasikeitimus, kitus panašaus pobūdžio pasikeitimus). Šie pranešimai nebus laikomi tiesioginės rinkodaros pasiūlymais.
 3. Paslaugų teikėjas neatsako už jokius Portalo paslaugų tiekimo trikdžius Portale: internetinio ryšio tiekimą, bet kokio pobūdžio kompiuterinio piratavimo veiksmus ar žalą, sukeltą virusų.
 4. Lankytojas ir Registruotas lankytojas įsipareigoja naudotis visomis Portalo paslaugomis, nepažeisdamas šio Portalo naudojimosi sąlygų – Taisyklių, taip pat sąžiningos konkurencijos bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktuose nustatytų reikalavimų.
 5. Portalo Lankytojas, Registruotas lankytojas įsipareigoja: neužsiimti jokia veikla, kuri sukeltų bet kokius Portalo paslaugų teikimo trukdžius, taip pat nerinkti, nekaupti, nekelti į kitas laikmenas, nepadaryti viešai prieinamų, neskelbti bei neplatinti Portalo Registruotų lankytojų ir Paslaugų teikėjų duomenų ar duomenų apie bet kokius Portalo Registruotų lankytojų ir Paslaugų teikėjų veiksmus, įskaitant duomenis apie siūlomas ir (ar) ieškomas paslaugas ir (ar) prekes, jų kainas, paslaugų / prekių vaizdinę medžiagą ir t.t.
 6. Registracijos ir paslaugų paieškos paslaugos Portale teikiamos nemokamai.
 7. Jeigu Lankytojas, Registruotas lankytojas pateiktame kategorijų / paslaugų / prekių sąraše neranda kokios nors kategorijos / paslaugos / prekės, Lankytojas, Registruotas lankytojas turi teisę pasiūlyti Paslaugų teikėjui įtraukti į Portalą naują kategoriją / paslaugą / prekę, žemiau nurodytomis sąlygomis:
  1. kategorijos / paslaugos / prekės negali būti uždraustos Lietuvos Respublikos įstatymų;
  2. siūloma kategorija / paslauga / prekė turi būti praktiškai reikalinga Lietuvoje gyvenantiems žmonėms ir (arba) Lietuvoje veiklą vykdančioms įmonėms;
  3. jeigu Lankytojo, Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo siūloma kategorija / paslauga / prekė neatitinka šių Taisyklių, tačiau Lankytojas, Registruotas lankytojas mano, kad jos turėtų būti įtrauktos į Portalą ir įrodo tokį būtinumą, Paslaugų teikėjas turi teisę padaryti išimtį.
 8. Paslaugų teikėjas pasilieka teisę keisti kategorijų, paslaugų, prekių ir kitus pavadinimus savo nuožiūra ir be išankstinio Lankytojų, Registruotų lankytojų įspėjimo.

Registruoto lankytojo teisės ir pareigos

 1. Naudodamasis bet kuria Portalo paslauga Registruotas lankytojas patvirtina, kad jis (ji):
  1. yra 18 metų veiksnus fizinis asmuo, turintis visus įgaliojimus ir teises sudaryti ir vykdyti sandorius, siūlomus Portale;
  2. tinkamai vykdys savo pareigas, nurodytas šiose Taisyklėse;
  3. supranta ir sutinka, kad Registruotam lankytojui sutikus su šiomis Taisyklėmis tarp Registruoto lankytojo ir Paslaugų teikėjo sukuriami tik tokie teisiniai santykiai, kuriuos tiesiogiai ir aiškiai numato šios Taisyklės;
  4. supranta ir sutinka, kad tuo atveju, jei Registruoto lankytojo pašto adresas ir slaptažodis, kurie reikalingi norint naudotis Portalu, taps žinomi tretiesiems asmenims, tai tokie tretieji asmenys gali prisiimti įsipareigojimus, kurie taps privalomi Registruotam lankytojui ar Paslaugų teikėjui, ir įsipareigoja tokius įsipareigojimus prisiimti ir tinkamai vykdyti, o Paslaugų teikėjas neturi pareigos jokiu kitu būdu, išskyrus Registruoto lankytojo el. pašto adreso ir slaptažodžio patikrinimą, tikrinti Registruoto lankytojo tapatybės;
  5. supranta ir sutinka, kad Paslaugų teikėjas tvarkytų ir valdytų Registruoto lankytojo asmens duomenis, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais bei Taisyklėmis ir Privatumo politikos nuostatais. Daugiau apie asmens duomenų tvarkymą žiūrėti Privatumo politikoje.
 2. Registruotas lankytojas įsipareigoja:
  1. pateikti teisingą ir išsamią informaciją apie save:
   1. tikrą asmens vardą bei pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį ir miestą ar rajoną, kuriame gyvena/dirba;
   2. į skiltį „Profilis“ Asmenys gali įrašyti: juridinio asmens pavadinimą, juridinio asmens kodą, individualios veiklos pažymėjimo kodą, adresą korespondencijai (jei adresas skiriasi nuo buveinės adreso);
  2. Pažeidus 2.1 punkto sąlygas, Registruotas lankytojas yra įspėjamas Paslaugų teikėjo pranešimu ir per nurodytą laiką neištaisius pažeidimo tokio Registruoto lankytojo į Portalą įkelta informacija ir sukurtas turinys pašalinamas iš Portalo.
  3. pateikti fizinio asmens vardą ir pavardę ir nenaudoti vardo ar pavardės trumpinių, įmonės pavadinimo trumpinių ir bendrinių žodžių vietoje fizinio ar juridinio asmens vardo. Pažeidus šią sąlygą, Registruotas lankytojas yra įspėjamas Paslaugų teikėjo pranešimu, o per nurodytą laiką neištaisius pažeidimo, tokio Registruoto lankytojo į Portalą įkelta informacija ir sukurtas turinys pašalinamas iš Portalo;
  4. nekelti nuotraukų, neatitinkančių reikalavimų;
  5. saugoti Registruoto lankytojo prisijungimo slaptažodį (jei tokie Registruotam lankytojui ar Paslaugų teikėjui suteikti) tokiu būdu, kad jo nesužinotų tretieji asmenys, išskyrus asmenis, kuriuos Registruotas lankytojas įgaliojo atstovauti jam naudotis Portalu;
  6. nedelsdamas pranešti Paslaugų teikėjui apie bet kokius Registruoto lankytojo Portale pateiktos informacijos (ypač pateiktos registruojantis Portale) duomenų pasikeitimus;
  7. nedelsdamas el. paštu express@capital.lt  pranešti Paslaugų teikėjui, jei Registruoto lankytojo prisijungimo prie Portalo duomenys buvo prarasti ar tapo žinomi tretiesiems asmenims.
  8. Registruotas lankytojas pateikdamas užsakymą Portale supranta, kad už tinkamą paslaugų atlikimą yra atsakingas Paslaugų teikėjas ir Meistras.
  9. Registruotas lankytojas turi teisę:

susikurti Asmeninį puslapį capitalapdailaexpress.lt Portale ir pateikti užsakymus.

Paslaugų teikėjo teisės ir pareigos

 1. Paslaugų teikėjas turi teisę savo nuožiūra apriboti arba nutraukti Registruoto lankytojo teisę ir galimybę naudotis Portalu, įskaitant bet kokios informacijos, kurią Lankytojas, Registruotas lankytojas pateikė Portalui, pakeitimu, ištrynimu, uždraudimu Registruotam lankytojui iš naujo registruotis Portale, jei Registruotas lankytojas:
  1. pažeidžia šias Taisykles ar nesilaiko savo įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse;
  2. pateikė neteisingą, nepilną ir (ar) klaidinančią informaciją registruodamasis ar naudodamasis Portalu;
  3. tyčia ir sąmoningai skleidžia apgaulingą ar neteisingą informaciją Portale, įžeidinėja kitus asmenis ar kitaip, Paslaugų teikėjo nuomone, netinkamai elgiasi.
 2. Paslaugų teikėjas turi teisę (bet ne pareigą) bet kada stebėti Registruoto lankytojo ir veiksmus Portale. Naudodamas teisėtas priemones, Paslaugų teikėjas turi teisę tirti visus Taisyklių pažeidimus.
 3. Paslaugų teikėjas turi teisę bet kada ir dėl bet kokios priežasties pašalinti ir bet kokius savo nuožiūra pašalinti iš Portalo asmens registraciją ir bet kokią Registruoto lankytojo pateiktą informaciją, asmens padarytus įrašus iš savo Portalo duomenų bazės jei, Paslaugų teikėjo nuomone, ji pažeidžia šias Taisykles, taikomus teisės aktus arba yra priešinga gerai moralei. Paslaugų teikėjas turi teisę kreiptis į atitinkamas institucijas dėl asmens patraukimo atsakomybėn dėl jo neleidžiamais veiksmais padarytos materialinės (įskaitant negautas pajamas) ir nematerialinės žalos Paslaugų teikėjui, jo partneriams, klientams ar kitiems asmenims bei subjektams.
 4. Paslaugų teikėjas turi teisę bet kada savo nuožiūra:
  1. pakeisti ar pertvarkyti Portale teikiamą Registruoto lankytojo informaciją tam, kad Portalu būtų patogiau naudotis;
  2. stabdyti tam tikrų nuotraukų ir vaizdo įrašų atvaizdavimą Bendrojoje galerijoje;
  3. visus Lankytojų, Registruotų lankytojų Facebook komentarus ant Asmeninių puslapių, nuotraukų ar vaizdo įrašų trinti be perspėjimo ir priežasties;
  4. be Lankytojo, Registruoto lankytojo išankstinio įspėjimo nutraukti Portalo veiklą.
 5. Paslaugų teikėjas turi teisę naudoti Lankytojo, Registruoto lankytojo ar Meistro įkeltas nuotraukas kokybiniais tikslais, vertinant darbo laiką ar atliktų darbų kokybę.

Taisyklių pažeidimo pasekmės

 1. Svetainėje pateikta Registruoto lankytojo informacija, kuri yra klaidinanti ir neatitinka tikrovės bei nurodytų informacijos pateikimo instrukcijų ir šių Taisyklių ir (ar) Lietuvos Respublikos teisės aktų, gali būti blokuojama arba redaguojama Paslaugų teikėjo.
 2. Paslaugų teikėjas pasilieka teisę bet kada be išankstinio įspėjimo nutraukti Registruoto lankytojo prieigą prie Portalo ar naudojimąsi jo teikiamomis paslaugomis už Taisyklių ar teisės aktų pažeidimus.

Asmens duomenų pateikimas

 1. 36. Lankytojų ir Registruotų lankytojų Asmens duomenys renkami, teikiami ir apdorojami laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų ir vadovaujantis capitalapdailaexpress.lt portalo Privatumo politika.

Intelektinė nuosavybė

 1. Teisių turėtojas yra visų teisių į Portalo savininkas. Paslaugų teikėjas turi išimtinę teisę valdyti Portalą, keisti turinį, užtikrinti, jog Portale teikiama informacija yra teisinga, reaguoti, pastebėjus Portale Registruotų klientų netinkamus veiksmus.
 2. Visi prekių ir paslaugų ženklai, dizainas, pavadinimai, logotipai ir pan., kurie yra pateikti ir nurodyti ar aprašyti Portale, yra Teisių turėtojo nuosavybė ir jomis naudotis turi teisę tik Teisių turėtojas ir Paslaugų teikėjas.
 3. Portale esantys prekių ženklai ir logotipai negali būti atgaminami, publikuojami ar platinami be išankstinio raštiško jų savininko sutikimo.
 4. Bet koks Lankytojų, Registruotų lankytojų ar trečiųjų asmenų atliekamas Portalo turinio, dizaino apdorojimas, kopijavimas ir (ar) kitoks naudojimas be raštiško Paslaugų teikėjo leidimo ir (arba) nesilaikant Taisyklių yra autorių, gretutinių teisių ir kitų teisių pažeidimas, už kuriuos numatyta atsakomybė yra reglamentuojama Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų.
 5. Registruotas lankytojas sutinka, kad publikacijos ir kita Registruoto lankytojo pateikta informacija, įskaitant bet kokią intelektinę nuosavybę, taptų Portalo duomenų bazės dalimi, Paslaugų teikėjas ar jo įgaliotų asmenų būtų saugoma ir įstatymų nustatytais būdais naudojama. Paslaugų teikėjas, naudodamas informaciją apie Registruotus lankytojus ir trečiuosius asmenis ir (ar) apie juos publikuojamą informaciją, nebus įpareigotas mokėti Registruotam lankytojui autorinio ar kitokio atlyginimo už tokio turinio informacijos naudojimą.

Atsakomybė

 1. Lankytojas ar Registruotas lankytojas sutinka, kad Paslaugų teikėjas nėra ir nebus atsakingas už Portalo ir (ar) Paslaugų veikimo sutrikimus, kilusius ne dėl Paslaugų teikėjo kaltės ir todėl neatsako už Lankytojo, Registruoto lankytojo ir trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą.
 2. Lankytojas ir Registruotas lankytojas sutinka su tuo, kad Portalas ir (ar) Paslaugos yra pateikiamos be jokių papildomų Paslaugos teikėjo patvirtinimų ar garantijų, kad Portalas veiks ir Paslaugos bus teikiamos tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, numatytos apimties arba kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių Lankytojui, Registruotam lankytojui  ir tretiesiems asmenims. Paslaugų teikėjas nėra ir nebus atsakingas už Portale esančios informacijos neteisėtumą, neatitikimą, netikslumą ar klaidingumą (išskyrus tą informaciją, kurią pateikia pats Paslaugų teikėjas) ir dėl to kilusias neigiamas pasekmes Lankytojui, Registruotam lankytojui ar tretiesiems asmenimis.
 3. Paslaugų teikėjas neatsako už jokią žalą ir (ar) nuostolius, kuriuos gali patirti Lankytojas ar Registruotas lankytojas naudodamasis Portalu ir (ar) Paslaugomis bei siųsdamas, talpindamas ir bet kuriais kitais būdais perduodamas ar padarydamas viešai prieinamą bet kokią informaciją.
 4. Lankytojas ir Registruotas lankytojas supranta ir sutinka, kad Paslaugų teikėjas, atsižvelgdamas į šias Taisykles, niekada ir dėl jokių priežasčių nebus atsakingas už visus ir bet kuriuos savo veiksmus arba neveikimą, susijusį su Lankytojo ir Registruoto lankytojo naudojimusi Portalu ir (ar) Paslaugomis ir šių Taisyklių laikymusi.
 5. Lankytojas ir Registruotas lankytojas prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie jam ar tretiesiems asmenims gali atsirasti bet kokiu būdu Lankytojui ir Registruotam lankytojui naudojantis Portalu ar Paslaugomis, ar jose esančia informacija/
 6. Lankytojas ir Registruotas lankytojas įsipareigoja užtikrinti, kad Paslaugų teikėjas niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti kokius nors nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Lankytojas ir Registruotas lankytojas naudojosi Portalu ir (ar) Paslaugomis.

Teisiniai ginčai

 1. Paslaugų teikėjas jokiomis aplinkybėmis neatsako už galimus padarinius, sukeltus nenugalimų jėgų (force majeure) įtakos, kurių negalėjo niekaip paveikti ar numatyti.